Dział I – Ogólny

 1. 1. KungFur odbywa się w dniach 18-20 września 2020 i wziąć w nim udział za pośrednictwem Internetu wykorzystując wskazane przez Organizatora serwisy, kanały i aplikacje.

 2. 2. KungFur 2020 jest bezpłatny. Opłata może się jednak wiązać z wykorzystywanym podczas konkretnych punktów programowych oprogramowaniem.

 3. 3. Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja na stronie kungfur.pl.

 4. 4. Złamanie przez uczestnika dowolnego z warunków regulaminu może skutkować odebraniem prawa do udziału w imprezie bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

 5. 5. Uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia.

 6. 6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się impreza.

 7. 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.

 8. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy.

 9. 9. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora.

 10. 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Organizatora.

Dział II – Odpowiedzialność organizatora i uczestnika

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania możliwości brania udziału w KungFurze każdemu Uczestnikowi niewywiązującemu się z nałożonego przez Regulamin obowiązków, jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w regulaminie aplikacji, za pomocą których organizowana jest impreza oraz w przepisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników KungFur. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na psychice i mieniu, w tym na prawach autorskich, ponosi sprawca.

 3. 3. Uczestnicy KungFur zobowiązani są do zachowania zgodnego z normami społecznymi oraz regulaminami serwerów i aplikacji, za pomocą których organizowany jest KungFur.

Dział III – Obostrzenia

 1. 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora lub osób przez nie wyznaczonych.

2. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.

3. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać zablokowane na serwerach i aplikacjach wykorzystywanych przez KungFur wedle decyzji Organizatora lub współpracownika do podjęcia takiej decyzji upoważnionego.

4. Wszystkie materiały reklamowe oraz propagandowe, których rozpowszechnianie na kanałach, serwisach i aplikacjach związanych z KungFurem nie uzgodniona z Organizatorem KungFur, zostaną usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami, a reklamowany przedmiot/usługa/lokal itp dostanie rachunek za usługę reklamową wg. cennika organizatora.

5. Na serwisach, kanałach i aplikacjach związanych z KungFurem zabronione są wszelkie formy agitacji i manifestowania poglądów.

6. Każdy uczestnik KungFur zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne mające miejsce również poza serwisami, kanałami i aplikacjami związanymi z KungFur może skutkować odebraniem prawa do uczestnictwa i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.

Dział IV- Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Organizatorem KungFura i Administratorem danych jest Anna Kulak.

 1. 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji KungFura, co jest niezbędne do zorganizowania Imprezy (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). Zbierane przez nas dane to: imię, nazwisko, nick/pseudonim, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres IP, nazwy użytkownika w komunikatorach internetowych oraz ewentualne dane dotyczące rozliczeń finansowych z Administratorem.

 2. 3. W szczególnych przypadkach zbierane są dane w postaci numeru konta bankowego oraz imienia, nazwiska i adresu właściciela konta bankowego widniejące na potwierdzeniu wykonania przelewu bankowego. Dane te są usuwane po potwierdzeniu faktycznego zaksięgowania środków na koncie.

 3. 4. Dane są wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami oraz zarządzaniem dostępami do serwisów, kanałów i aplikacji wykorzystywanych podczas organizacji KungFur

 4. 5. Procesorem danych wymienionych w punkcie 2 jest Lemur Solutions Paweł Butyliński w zakresie niezbędnym do wykonania usług hostingowych oraz zarządzania systemem rejestracji.

 5. 6. Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowywane są przez bank Bank Millennium SA i są przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji imprezy.

 6. 8. Dane osobowe w postaci pseudonimu zostaną udostępnione innym uczestnikom KungFura na stronie internetowej oraz będą widoczne dla innych uczestników na niektórych innych kanałach, serwisach i aplikacjach wykorzystywanych przez KungFur (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

  9. 
  Dane osobowe w postaci adresu e-mail lub innych kanałów komunikacji podanych na stronie mogą zostać w szczególnych przypadkach przekazane organizatorom punktów programowych, na które zapisał się uczestnik (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

 7. 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Imprezy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

 8. 11. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. 12. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza ich dobro osobiste, dobre imię lub jest sprzeczne z przepisami prawa.

 10. 13. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji usługi, a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w Imprezie.

 11. 14. Na wszystkie pytania związane z danymi osobowymi odpowie Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.

  Dział V - Postanowienia końcowe

 12. 1. Wzięcie udziału w imprezie oznacza akceptację warunków regulaminu.